Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Tính; Bài 2. Tìm

Bài 1

Bài 2

a) Tìm \({1 \over 3}\)  của : 69kg; 36m; 93 l

b) Tìm  \({1 \over 2}\)  của: 24 giờ; 48 phút; 44 ngày.

Giải:

a) 

+ \({1 \over 3}\)  của 69 kg là 69 : 3 = 23 (kg)

+ \({1 \over 3}\) của 36 m là 36 : 3 = 12 (m)

+ \({1 \over 3}\) của 93 l là 93 : 3 = 31 (l)

b) 

+ \({1 \over 2}\) của 24 giờ là 24 : 2 = 12 ( giờ)

+ \({1 \over 2}\) của 48 phút là 48 : 2 = 24 ( phút)

+ \({1 \over 2}\) của 44 ngày là 44 : 2 = 22 ( ngày).

Bài 3.  Mẹ hái được 36 quả cam, mẹ biếu bà \({1 \over 3}\) số cam đó. Hỏi mẹ biếu bà bao nhiêu quả cam?

Giải:

Mẹ biếu bà số quả cam là:

36 : 3 = 12 ( quả cam)

Đáp án: 12 quả cam