Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1 tính, bài 2 đặt tính rồi tính, bài 3 giải toán

Bài 1. Tính:

 Bài 2.  Đặt tính rồi tính:

a) 32 x 3              b) 42 x 2

   11 x 6                   13 x 3

Giải

Bài 3. Mỗi hộp có 12 bút chì màu. Hỏi 4 hộp như thế có bao nhiêu bút chì màu?

Giải

Cả 4 hộp có số bút chì màu là:

12 x 4 = 48 ( bút chì)

Đáp số: 48 bút chì