Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Viết (theo mẫu),Bài 2: Số ?,Bài 3: so sánh.

Bài 1: Viết (theo mẫu):

Bài 2: Số ?

Bài 3: >; <; =

123...124                                  120...152

129...130                                  186....186

126...122                                  135...125

136...136                                  148...128

155...158                                  199...200

Bài giải:

Bài 1:

Bài 2: 

Bài 3:

123 < 124                                  120 < 152

129 < 130                                  186 = 186

126 > 122                                  135 > 125

136 = 136                                  148 > 128

155 < 158                                  199 < 200