Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1, bài 2: điền dấu lớn hơn, nhỏ hơn và dấu bằng,Bài 3: Số ?

Bài 1: 

Bài 2: >; <; =

100...200                           400...300

300...200                           700...800

500...400                           900...900

700...900                           600...500

500...500                           900...1000

Bài 3: Số ?

Bài giải:

Bài 1:

100 < 200                               300 < 500

200 > 100                               500 > 300

100 < 200                               300 < 500

Bài 2:

100 < 200                           400 > 300

300 > 200                           700 < 800

500 > 400                           900 = 900

700 < 900                           600 > 500

500 = 500                           900 < 1000

Bài 3:

Điền các số vào ô trống theo chiều mũi tên lần lượt là: 300, 500, 700, 900.