Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: a) Lập bảng nhân 1, Bài 2: Tính nhẩm, Bài 3: Kết quả tính nào là 0 ? Kết quả tính nào là 1 ?

Bài 1: 

a) Lập bảng nhân 1:                            b) Lập bảng chia 1:

1 x 1 =                                                 1 : 1 =

1 x 2 =                                                 2 : 1 =

1 x 3 =                                                 3 : 1 =

1 x 4 =                                                 4 : 1 =

1 x 5 =                                                 5 : 1 =

1 x 6 =                                                 6 : 1 =

1 x 7 =                                                 7 : 1 =

1 x 8 =                                                 8 : 1 =

1 x 9 =                                                 9 : 1 =

1 x 10 =                                              10 : 1 =

Bài 2: Tính nhẩm:

a) 0 + 3 =               b)  5 + 1 =                c) 4 : 1 =

    3 + 0 =                   1 + 5 =                   0 : 2 =

    0 x 3 =                    1 x 5 =                   0 : 1 =

    3 x 0 =                    5 x 1 =                   1 : 1 =

Bài 3: Kết quả tính nào là 0 ? Kết quả tính nào là 1 ?

Bài giải:

Bài 1:

a)                                                       b)

1 x 1 = 1                                                1 : 1 = 1

1 x 2 = 2                                                2 : 1 = 2

1 x 3 = 3                                                3 : 1 = 3

1 x 4 = 4                                                4 : 1 = 4

1 x 5 = 5                                                5 : 1 = 5

1 x 6 = 6                                                6 : 1 = 6

1 x 7 = 7                                                7 : 1 = 7

1 x 8 = 8                                                8 : 1 = 8

1 x 9 = 9                                                9 : 1 = 9

1 x 10 = 10                                            10 : 1 = 10

Bài 2:

a) 0 + 3 = 3             b)  5 + 1 = 6              c) 4 : 1 = 4

    3 + 0 = 3                 1 + 5 = 6                  0 : 2 = 0

    0 x 3 = 0                  1 x 5 = 5                  0 : 1 = 0

    3 x 0 = 0                  5 x 1 = 5                  1 : 1 = 1

Bài 3: