Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Tính nhẩm,Bài 2: Mỗi tuần lễ mẹ đi làm 5 ngày,Bài 3: Đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào ô trống.

Bài 1: Tính nhẩm:

5 x 3 =                                  5 x 2 =                              5 x 10 =

5 x 5 =                                  5 x 4 =                              5 x 9   =

5 x 7 =                                  5 x 6 =                              5 x  8 = 

                                                                                       5 x 1  =

Bài 2: Mỗi tuần lễ mẹ đi làm 5 ngày. Hỏi 4 tuần lễ mẹ đi làm bao nhiêu ngày ?

Bài 3: Đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

Bài giải:

Bài 1:

5 x 3 = 15                        5 x 2 = 10                           5 x 10 = 50

5 x 5 = 25                        5 x 4 = 20                           5 x 9   = 45

5 x 7 = 35                        5 x 6 = 30                           5 x  8 = 40

                                                                                    5 x 1  = 5

Bài 2:

Số ngày mẹ đi làm trong 4 tuần lễ là:

5 x 4 = 20 (ngày)

Đáp số: 20 ngày.

Bài 3: