Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D.

Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp án, kết quả tính,...). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

1. 0,8% = ?

A. \(\frac{8}{10}\)                          B. \(\frac{8}{100}\)

C. \(\frac{8}{1000}\)                      D. \(\frac{8}{10000}\)

2. Biết 95% của một số là 475, vậy \(\frac{1}{5}\) của số đó là:

A. 19                            B.95

C. 100                          D. 500

3. Người ta xếp các hình lập phương nhỏ thành các khối. Trong các khối dưới đây, khối nào có chứa nhiều hình lập phương nhất ?

Bài giải:

Bài 1. Khoanh vào chữ C (vì 0,8% = \(\frac{0,8}{100}\)  = \(\frac{8}{1000}\)     

 Bài 2. Khoanh vào chữ C (vì số đó là: 475 x 100 : 9 = 500 ; và \(\frac{1}{5}\) số đó là: 500 : 5 = 100).

Bài 3. Khoanh vào chữ D (vì khối A có 24 hình lập phương, khối B có 22 hình lập phương; khối C có 24 hình lập phương; khối D có 2 hình lập phương).