Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1 : Tính nhẩm. Bài 2: Tính theo mẫu

Bài 1.Tính nhẩm:

a)

3 x 4 = 

2 x 6 =

4 x 3 =

5 x 6 =

3 x 7 = 

2 x 8 =

4 x 7 =

5 x 4 =

3 x 5 =

2 x 4 =

4 x 9 =

5 x 7 =

3 x 8 =

2 x 9 =

4 x 4 =

5 x 9 =

b) Tính nhẩm

  200 x 2 =            300 x 2 =

   200 x 4 =           400 x 2 =

  100 x 5 =            500 x 1 = 

Bài 2. Tính theo mẫu:

 Mẫu : 4 x 3 + 10 = 12 + 10  = 22

a) 5 x 5 + 18 ;

b) 5 x 7 - 26

c) 2x 2 x 9 .

Bài 3. Trong một phòng ăn có 8 cái bàn, mỗi bàn xếp 4 cái ghế. Hỏi trong phòng ăn đó có bao nhiêu cái ghế ?

Bài 4. Tính chu vi tam giác ABC có kích thước ghi trên hình vẽ:

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a)

3 x 4 = 12

2 x 6 = 12 

4 x 3 = 12 

5 x 6 = 30 

3 x 7 = 21

2 x 8 = 16 

4 x 7 = 28 

5 x 4 = 20 

3 x 5 = 15

2 x 4 = 8 

4 x 9 = 36 

5 x 7 = 35 

3 x 8 = 24

2 x 9 = 18 

4 x 4 = 16 

5 x 9 = 45

b) Tính nhẩm

  200 x 2 = 400             300 x 2 = 600

  200 x 4 =   800        400 x 2 = 800

  100 x 5 =  500          500 x 1 = 500

Bài 2.

a) 5 x 5 + 18 = 25 + 18 = 43

b) 5 x 7 - 26 = 35 - 26 = 9

c) 2 x 2 x 9 = 4 x 9 = 36

Bài 3. 

Số ghế trong phòng ăn là:

4 x 8 = 32 ( ghế)

Đáp số: 32 ghế

Bài 4. 

Chu vi tam giác ABC là:

100 + 100 + 100 = 300 (cm)

hoặc 100 x 3 = 300 (cm)

Đáp số: 300 cm