Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1.b) Tìm trên thước thẳng vạch chỉ 1dm. Bài 2. a) Tìm trên thước thẳng vạch chỉ 2dm. Bài 4. Diền cm hoặc dm vào chỗ chấm thích hợp:

Bài 1. a) 10cm = ... dm;   1dm = ... cm

b) Tìm trên thước thẳng vạch chỉ 1dm

c) Vẽ đoạn thẳng AB dài 1dm.

Giải

a) 10cm = 1dm;         1dm = 10cm

b) Vạch 10 chỉ 10cm hay 1dm

c) Học sinh tự vẽ đoạn thẳng 1dm (vẽ từ vạch 0 đến vạch 10)

Bài 2. 

a) Tìm trên thước thẳng vạch chỉ 2dm.

b) 2dm = ... cm

Giải

a) Vạch 20 trên thước chỉ 2dm

b) 2dm = 20cm

Bài 3.

a) 1dm = ... cm          3dm = ... cm            8dm = ... cm

2dm = ... cm              5dm = ... cm            9dm = ... cm

b) 30cm = ... dm        60cm = ... dm          70cm = ... dm

Giải

a) 1dm = 10cm          3dm = 30cm            8dm = 80cm

2dm = 20cm              5dm = 50cm            9dm = 90cm

b) 30cm = 3dm        60cm = 6dm          70cm = 7dm

Bài 4. Diền cm hoặc dm vào chỗ chấm thích hợp:

Giải

- Độ dài các bút chì là 16cm

- Độ dài gang tay của mẹ là 2dm

- Độ dài bước chân của Khoa là 30cm

- Bé Phương cao 12dm