Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Đặt tính rồi tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Một động cơ mỗi giờ chạy hết 0,5l dầu. Hỏi có 120l dầu thì động cơ đó chạy được trong bao nhiêu giờ?, Bài 4 tìm x.

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a)     266,22 : 34;

b)    483 : 35;

c)     91,08 : 3,6;

d)    3: 6,25

Hướng dẫn giải:

Bài 2: Tính:

a)     (128,4 – 73,2) : 2,4 – 18,32

b)    8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32.

Hướng dẫn giải:

a)     …= 55,2 : 2,4 – 18,32

           = 23 – 18,32

           = 4,68

b)    ….= 8,64 : 4,8 + 6,32

            = 1,8 + 6,32

             = 8,12

Bài 3: Một động cơ mỗi giờ chạy hết 0,5l dầu. Hỏi có 120l dầu thì động cơ đó chạy được trong bao nhiêu giờ?

Hướng dẫn giải:

Có 120l dầu thì động cơ chạy được trong:

              120 : 0,5 = 240 (giờ)

                                               Đáp số: 240 giờ

Bài 4: Tìm x:

a)     x – 1,27 = 13,5 : 4,5

b)    x + 18,7 = 50,5 : 2,5

c)     x x 12,5 = 6 x 2,5

Hướng dẫn giải:

a)     x – 1,27 = 13,5 : 4,5

x – 1,27 = 3

x = 3 + 1,27

b)    x + 18,7 = 50,5 : 2,5

x + 18,7 = 20,2

x = 20,2 – 18,7

x = 1,5

c)     x x 12,5 = 6 x 2,5

x x 12,5 = 15

x = 15: 12,5

x = 1,2