Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Tính nhẩm; Bài 2. Tính; Bài 3. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là; Bài 4. Một cửa hàng có 14 quạt điện, đã bán 6 quạt điện.

Bài 1. Tính nhẩm:

a) 9 + 5 =                8 + 6 =                      7 + 7 =

    5 + 9 =                6 + 8 =                      14 - 7 =

b) 14 - 9 =               14 - 8 =                      14 - 4 =

    14 - 5 =               14 - 6 =                      14 - 10 =

c) 14 - 4 - 2 =           14 - 4 - 5 =                 14 - 4 - 1 =

    14 - 6 =                14 - 9 =                      14 - 5 = 

Bài giải

a) 9 + 5 = 14               8 + 6 = 14                     7 + 7 = 14

    5 + 9 = 14               6 + 8 = 14                     14 - 7 = 7

b) 14 - 9 = 5              14 - 8 = 6                     14 - 4 = 10

    14 - 5 = 9              14 - 6 = 8                     14 - 10 = 4

c) 14 - 4 - 2 = 8          14 - 4 - 5 = 5                14 - 4 - 1 = 9

    14 - 6 = 8               14 - 9 = 5                     14 - 5 = 9

Bài 2. Tính:

Bài giải

Bài 3. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 14 và 5;               c) 14 và 7;                 c) 12 và 9.

Bài giải

Bài 4. Một cửa hàng có 14 quạt điện, đã bán 6 quạt điện. Hỏi cửa hàng đó còn lại mấy quạt điện?

Bài giải

Số quạt điện cửa hàng đó còn lại là:

14 - 6 = 8 ( quạt điện)

Đáp số: 8 quạt điện.