Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1; Bài 2: Tính nhẩm; Bài 3. Một người nuôi 42 con thỏ. Sau khi đã bán đi 10 con, người đó nuôi đều số còn lại vào 8 chuồng. Hỏi mỗi chuồng đó nhốt mấy con thỏ ?

Bài 1.Tính nhẩm

8 x 6 =                 8 x 7 =               8 x 8 =                 8 x 9 =

48 : 8 =               56 : 8 =              64 : 8 =               72 : 8 =

16 : 8 =               24 : 8 =              32 : 8 =               40 : 8 =

16 : 2 =               24 : 3 =              32 : 4 =               40 : 5 =

Giải :

8 x 6 = 48           8 x7 = 56            8 x 8 = 64              8 x 9 = 72

48 : 8 = 6           56 : 8 = 7           64 : 8 = 8                72 : 8 = 9

16 : 8 = 2           24 : 8 = 3           32 : 8 = 4                40 : 8 = 5

16 : 2 = 8           24 : 3 = 8           32 : 4 = 8                40 : 5 = 8.

2.Tính nhẩm :

32 : 8 =             24 : 8 =           40 : 5 =              16 : 8 =

42 : 7 =             36 : 6 =            48 : 8 =              48 : 6 =

Giải :

32 : 8 = 4         24 : 8 = 3          40 : 5 = 8              16 : 8 = 2

42 : 7 = 6         36 : 6 = 6          48 : 8 =  6             48 : 6 = 8

Bài 3. Một người nuôi 42 con thỏ. Sau khi đã bán đi 10 con, người đó nuôi đều số còn lại vào 8 chuồng. Hỏi mỗi chuồng đó nhốt mấy con thỏ ?

Giải :

Số thỏ còn lại là :

42 – 10 = 32 ( con)

Số thỏ nhốt trong mỗi chuồng là :

32 : 8 = 4 (con)

Đáp số: 4 con

Bài 4. Tìm \({1 \over 8}\) số ô vuông của mỗi hình:

Giải:

Hình a) đã cho có 16 ô vuông

Vậy \({1 \over 8}\) số ô vuông ở hình a) là:

16 : 8 = 2 (ô vuông)

Hình b) đã cho có 24 ô vuông

Vậy \({1 \over 8}\) số ô vuông ở hình b) là:

24 : 8 = 3 (ô vuông)