Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1, bài 2: Đăt tính rồi tính

Bài 1

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 367 + 125                         b) 93 + 58

    487 + 130                            168 + 503

Bài giải:

Bài 3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Thùng thứ nhất có : 125l dầu

Thùng thứ hai có: 135l dầu

Cả hai thùng có: ......l dầu ?

Giải:

Cả hai thùng có số lít dầu là:

125 + 135 = 260 (l)

Đáp số: 260 lít

Bài 4. Tính nhẩm

a) 310 + 40  =             b)  400 + 50 =             c)  100 - 50 = 

   150 + 250 =                  305 + 45 =                  950 - 50 =  

   450 - 150 =                   515 - 15 =                    515 - 415 = 

Giải:

a) 310 + 40  =  350           b)  400 + 50 =   450

   150 + 250 =  400                305 + 45 =   350

   450 - 150 =   300                515 - 15 =  500

c)  100 - 50 = 50

     950 - 50 =  900

     515 - 415 = 100.