Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1.Trả lời các câu hỏi sau : Sợi dây 18 m dài gấp mấy lần sợi dây 6m ? Bao gạo 35 kg cân nặng gấp mấy lần bao gạo 5 kg ?

Bài 1.Trả lời các câu hỏi sau :

Sợi dây 18 m dài gấp mấy lần sợi dây 6m ?

Bao gạo 35 kg cân nặng gấp mấy lần bao gạo 5 kg ?

Giải :

Ta có : 18 : 6 = 3 (lần)

Vậy sợi dây 18m dài gấp 3 lần sợi dây 6m

Ta có : 35 : 5 = 7 (lần)

Vậy bao gạo 35 kg nặng gấp 7 lần bao gạo 5 kg.

Bài 2 .Có 4 con trâu và 20 con bò. Hỏi số bò gấp mấy lần số trâu ?

Giải :

Số bò gấp số trâu một số lần là :

20 : 4 = 5 (lần)

Đáp số: 5 lần

Bài 3 . Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được 27 kg và chua, ở thửa ruộng thứ hai được nhiều gấp 3 lần số cà chua ở thửa thứ nhất. Hỏi thu hoạch ở cả hai thửa ruộng được bao nhiêu kg cà chua ?

Giải :

Cách 1

Số cà chua thu hoạch ở thửa ruộng thứ hai là :

27 x 3 = 81 (kg)

Số cà chua thu hoạch ở cả hai thửa ruộng là :

27 + 81 = 108 (kg)

Đáp số : 108 kg

Cách 2.

Tổng số phần bằng nhau là :

1 + 3 = 4 (phần)

Số cà chua thu hoạch ở cả hai thửa ruộng là :

27 x 4 = 108 (kg)

Đáp số : 108 kg

Bài 4 .Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Số lớn

15

30

42

42

70

32

Số bé

3

5

6

7

7

4

Số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị

12

         

Số lớn gấp mấy lần số bé ?

5

         

 Giải :

Số lớn

15

30

42

42

70

32

Số bé

3

5

6

7

7

4

Số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị

12

25

36

35

63

28

Số lớn gấp mấy lần số bé ?

5

6

7

6

10

8