Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Tính; Bài 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là; Bài 3. Tìm x; Bài 4. Hãy vẽ 9 chấm tròn trên hai đoạn thẳng cắt nhau

Bài 1. Tính:

Bài giải

Bài 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 43 và 5;              b) 93 và 9;                  c) 33 và 6.

Bài giải

Bài 3. Tìm x:

a) x + 6 = 33;                b) 8 + x = 43;                    c) x - 5 = 53.

Bài giải

a) x + 6 = 33;                b) 8 + x = 43;                    c) x - 5 = 53.

         x = 33 - 6                       x = 43 - 8                         x = 53 + 5

         x = 27                            x = 35                              x = 58

Bài 4. Hãy vẽ 9 chấm tròn trên hai đoạn thẳng cắt nhau, sao cho mỗi đoạn thẳng đều có 5 chấm tròn.

Bài giải

Có nhiều cách để vẽ, chẳng hạn: