Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 3. Nêu bài toán theo sơ đồ sau rồi giải bài toán đó.

Bài 1. Một bến xe có 45 ô tô. Lúc đầu có 18 ô tô rời bến, sau đó có thêm 17 ô tô nữa rời bến. Hỏi bến xe đó còn lại bao nhiêu ô tô ?

Giải :

Cách 1 :

Lúc đầu số ô tô còn lại là :

45 – 18 = 27 (ô tô)

Lúc sau số ô tô còn lại là :

27 – 17 = 10 (ô tô)

Đáp số: 10 ô tô

Cách 2 :

Cả hai lần số ô tô rời bến là :

18 + 17 = 35 (ô tô)

Số ô tô còn lại là :

45 – 35 = 10 (ô tô)

Đáp số: 10 ô tô

Bài 2. Bác An nuôi 48 con thỏ, bác đã bán đi \({1 \over 6}\) số thỏ đó. Hỏi bác An còn lại bao nhiêu con thỏ ?

Giải:

Số thỏ bác An đã bán là:

48 : 6 = 8 (con thỏ)

Số  thỏ còn lại là:

48  - 8 = 40 (con thỏ)

Đáp số: 40 con thỏ

Bài 3. Nêu bài toán theo sơ đồ sau rồi giải bài toán đó.

Có thể nêu bài toán như sau:

Lớp 3A có số học sinh giỏi là 14 bạn, có số học sinh khá nhiều hơn số học sinh giỏi 8 bạn. Hỏi tổng số học sinh giỏi và khá của lớp 3A là bao nhiêu ?

Giải:

Số học sinh khá của lớp 3A là:

14 + 8 = 22 (bạn)

Tổng số hoc sinh giỏi và khá của lớp 3A là:

14 + 22 = 36 (bạn).

Bài 4.Tính (theo mẫu).

Mẫu:  gấp 15 lên 3 lần, rồi cộng với 47

15 x 3 = 45; 45 + 47 = 92

a) Gấp 12 lên 6 lần, rồi bớt đi 25;

b) Giảm 56 đi 7 lần; rồi bớt đi 5;

c) Giảm 42 đi 6 lần, rồi thêm 37

Giải:

a)     12x 6 = 72 ;     72 – 25 = 47

b)    56 : 7 = 8  ;      8 – 5 = 3

c)     42 : 6 = 7 ;      7 + 37 = 44.