Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Tính nhẩm; Bài 2. Tính; Bài 3. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là; Bài 4. Bình có 11 quả bóng bay, Bình cho bạn 4 quả. Hỏi Bình còn lại mấy quả bóng bay?

Bài 1. Tính nhẩm:

a) 9 + 2 =             8 + 3 =                7 + 4 =               6 + 5 = 

    2 + 9 =             3 + 8 =                4 + 7 =               5 + 6 =

 

b) 11 - 9 =           11 - 8 =               11 - 7 =               11 - 6 =

    11 - 2 =            11 - 3 =              11 - 4 =                11 - 5 =

 

c) 11 - 1 - 5 =                   11 - 1 - 9 =                    11 - 1 - 3 =

    11 - 6 =                        11 - 10 =                          11 - 4 =

Bài giải

a)

9 + 2 = 7             8 + 3 = 11            7 + 4 = 11              6 + 5 = 11

2 + 9 = 11           3 + 8 = 11            4 + 7 = 11              5 + 6 = 11

 

b)

11 - 9 = 2          11 - 8 = 3             11 - 7 = 4              11 - 6 = 5

11 - 2 = 9          11 - 3 = 8             11 - 4 = 7               11 - 5 = 6

 

c)

11 - 1 - 5 = 5                 11 - 1 - 9 = 1                   11 - 1 - 3 = 7

11 - 6 = 5                      11 - 10 = 1                      11 - 4 = 7

Bài 2. Tính:

Bài giải

Bài 3. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 11 và 7;                   b) 11 và 9;                  c) 11 và 3.

Bài giải

Bài 4. Bình có 11 quả bóng bay, Bình cho bạn 4 quả. Hỏi Bình còn lại mấy quả bóng bay?

Bài giải

Số quả bóng bay Bình còn lại là:

11 - 4 = 7 ( quả bóng )

Đáp số: 7 quả bóng bay.