Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm x bài 2 tính bài 3 trong thùng có 6 lít dầu bài 4 khoanh tròn vào đáp án đúng

Bài 1. Tìm x

a) x + 12 = 36                      b) x  x 6 = 30

c) x – 25 = 15                      d) x : 7 = 5

e) 80 – x = 30                      g) 42 : x = 7

Giải:

a) x + 12 = 36

    x = 36 – 12

    x = 24

b) x  x 6 = 30  

           x = 30 : 6

           x =  6

c) x : 7 = 5

    x = 7 x 5

    x = 35

d) 42 : x =7  

           x = 42 :

           x = 6

e) x – 25 = 15

x = 15 + 25

x = 40

f) 80 – x = 30

x = 80 – 30

x = 50

Bài 2. Tính

35 x 2 =

26 x 4 =

32 x 6 =

20 x 7 =

Giải: 

Bài 3. Trong thùng có 36 l dầu. Sau khi sử dụng, số dầu còn lại trong thùng bằng `1: 3 số dầu đã có. Hổi trong thùng có bao nhiêu lít dầu?

Giải:

Số lít dầu còn lại trong thùng là:

36 : 3 = 12 ( lít).

Bài 4. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

A. 1 giờ 50 phút.

B. 1 giờ 25 phút.

C. 2 giờ 25 phút.

D. 5 giờ 10 phút.

Giải:

Khoanh tròn vào chữ B : 1 giờ 25 phút.