Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Tính; Bài 2. TÍnh nhẩm; Bài 3. Số?; Bài 4. Một cửa hàng buổi sáng bán được 85kg đường,

Bài 1. Tính:

Bài giải

Bài 2. Tính nhẩm:

60 + 40 = 

80 + 20 = 

30 + 70 = 

90 + 10 = 

50 + 50 =

Bài giải

60 + 40 = 100

80 + 20 = 100

30 + 70 = 100

90 + 10 = 100

50 + 50 = 100

Bài 3. Số?

Bài giải

Bài 4. Một cửa hàng buổi sáng bán được 85kg đường, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 15kg đường. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Tóm tắt:

Bài giải:

Buổi chiều cửa hàng bán được:

85 + 15 = 100 (kg)

Đáp số: 100 kg đường.