Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Tính nhẩm, Bài 2: Đặt tính rồi tính

Bài 1. Tính nhẩm

a) 

7 x 8 =             7 x 9 =         7 x 6 =             7 x 7 =

56 : 7 =           63 : 7 =        42 : 7 =           49 : 7 =

b) 70 : 7 =          28 : 7 =        30 : 6 =             18 : 2 = 

    63 : 7 =          42 : 6 =         35 : 5 =            27 : 3 =

    14 : 7 =          42 : 7 =         35 : 7 =            56 : 7 =

Giải:

a) 

 7 x 8 = 56           7 x 9 = 63        7 x 6 = 42            7 x 7 = 49

 56 : 7 =   8        63 : 7 = 9         42 : 7 =   6           49 : 7 = 7

b) 70 : 7 =  10       28 : 7 =4        30 : 6 = 5            8 : 2 = 9

    63 : 7 = 9         42 : 6 = 7        35 : 5 = 6           27 : 3 = 9

    14 : 7 =  2        42 : 7 =  6       35 : 7 =  5         56 : 7 = 8.

Bài 2. Đặt tính rồi tính

Giải

Bài 3. Cô giáo chia 35 học sinh thành các nhóm, mỗi nhóm có 7 học sinh. Hỏi chia được bao nhiêu nhóm?

Giải:

Số nhóm được chia là:

35 : 7 = 5 (nhóm)

Đáp số: 5 nhóm

Bài 4. Tìm \({1 \over 7}\) số con mèo trong mỗi hình sau:

Giải:

Hình a)

Đếm tổng cộng trong hình có 21 con mèo

Vậy  \({1 \over 7}\) số con mèo trong hình a là:

21 :  7 = 3 (con).

Hình b)

Đếm tổng cộng trong hình có 14 con mèo.

Vậy \({1 \over 7}\) số con mèo trong hình b là:

14 : 7 = 2 (con)