Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Kiến thức cần nhớ, bài 1 tính nhẩm bài 3 có 56 học sinh xếp hàng

Bài 1. Tính nhẩm

28 : 7 =                70 : 7 =           21 : 7 =           42 : 7 =

14 : 7 =                56 : 7 =           63 : 7 =          42: 6 =

49 : 7 =                35 : 7 =             7 : 7 =           0 : 7 =

Giải:

28 : 7 =  4            70 : 7 =10          21 : 7 = 3      42 : 7  = 6

14 : 7 =  2            56 : 7 =  6         63 : 7 =  9      42: 6 = 7

49 : 7 = 7             35 : 7 =  5          7 : 7 =  1        0 : 7 = 0.

Bài 2: Tính nhẩm

7 x 5 =                 7 x 6 =                 7 x 2 =                 7 x 4 =

35 : 7 =              42 : 7 =                14 : 7 =               28 : 7 = 

35 : 5 =              42 : 6 =                14 : 2 =               28 : 4 = 

Giải:

7 x 5 = 35          7 x 6 =  42            7 x 2 =  14            7 x 4 = 28

35 : 7 =  5          42 : 7 = 6             14 : 7 = 2             28 : 7 = 4

35 : 5 = 7           42 : 6 = 7             14 : 2 = 7             28 : 4 = 7 

Bài 3. Có 56 hoc sinh xếp đều thành 7 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?

Giải:

Số học sinh trong mỗi hàng là:

56 : 8 = 7 (học sinh).

Bài 4. Có 56 học sinh  xếp thành các hàng, mỗi hàng có 7 học sinh. Hỏi xếp được bao nhiêu hàng?

Giải:

Số hàng xếp được là:

56 : 7 = 8 (hàng)