Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1.Bài 2. Giải bài toán theo tóm tắt sau:Bài 3. Giải các bài toán theo tóm tắt sau:Bài 4.

Bài 1.

  

- Trong hình tròn có mấy ngôi sao ?

- Trong hình vuông có mấy ngôi sao ?

- Trong hình vuông có nhiều hơn trong hình tròn mấy ngôi sao ?

- Trong hình tròn có ít hơn trong hình vuông mấy ngôi sao ?

b) Em phải vẽ thêm mấy ngôi sao nữa vào trong hình tròn để số ngôi sao ở trong hai hình bằng nhau ?

Bài giải

a) - Trong hình tròn có 5 ngôi sao.

- Trong hình vuông có 7 ngôi sao.

- Trong hình vuông có nhiều hơn trong hình tròn 2 ngôi sao (7 - 5 = 2)

- Trong hình tròn có ít hơn trong hình vuông 2 ngôi sao (7 - 5 = 2)

b) Phải vẽ thêm 2 ngôi sao nữa vào trong hình tròn để số ngôi sao ở trong hai hình bằng nhau.

Bài 2. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Anh             : 16 tuổi

Anh hơn em :  5 tuổi

Em              : ... tuổi ?

Bài giải

Tuổi của em là: 

                      16 - 5 = 11 (tuổi)

                                   Đáp số: 11 tuổi

Bài 3. Giải các bài toán theo tóm tắt sau:

Em              : 11 tuổi

Anh hơn em :  5 tuổi

Anh             : ... tuổi ?

Bài giải

Tuổi của anh là:

                      11 + 5 = 16 (tuổi)
                                                               Đáp số: 16 tuổi

Bài 4. Tòa nhà thứ nhất có 16 tầng, tòa nhà thứ hai có ít hơn tòa nhà thứ nhất 4 tầng. Hỏi tòa nhà thứ hai có bao nhiêu tầng ?

              Bài giải

Tòa nhà thứ hai có số tầng là:

                                   16 - 4 = 12 (tầng)
                                                                                 Đáp số: 12 tầng.