Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1 bài 2 tính, bài 3 một lớp có 27 học sinh bài 4 khoanh tròn vào câu trả lời đúng

 Bài 3. Một lớp học có 27 học sinh, trong đó có \({1 \over 3}\) số học sinh là học sinh giỏi. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh giỏi ?

Giải:

Số học sinh giỏi của lớp đó là:

27 : 3 = 9 ( học sinh).

Bài 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong các phép chia có dư với số chia là 3, dư lớn nhất của phép chia đó là:

A . 3                                   C. 1

B. 2                                     D. 0

Giải: 

Khoanh tròn vào chữ B: 2

Giải thích: Trong phép chia có dư với số chia là 3 thì số dư chỉ có thể là 1, hoặc 2, do đó số dư lớn nhất là 2.