Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Điền vào ô trống sau đây..

bài 1: Điền vào ô trống sau đây

Đọc số

Viết số

Chín trăm

Chín trăm hai mươi hai

……………………..

…………………….

……………………

Mộ trăm mười một

..

….

909

777

365

111

2. Viết số thích hợp vào ô trống:

310

311

 

 

 

315

 

 

 

319

 

400

399

 

 

 

395

 

 

 

 

3.

Điền dấu : <, = , >  vào các số dưới đây:

303 … 330   ; 30 +  100 … 131

615 … 516    ; 410 – 10 … 400 + 1
199 .. 200      ; 243          … 200 + 40 + 3.

4. Tìm số lớn nhất, số bé nhất trong các số sau:

375 ; 421 ; 573 ; 241 ; 735 ; 142.

5. Viết các số 537 ; 162 ; 830 ; 241 ; 519 ; 425;

a) theo thứ tự từ bé đến lớn;

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài làm

Bài 1:

Đọc số

Viết số

Một trăm sáu mươi

Một trăm sáu mươi mốt

Ba trăm năm mươi tư

Ba trăm linh bảy

Năm trăm năm mươi lăm

Sáu trăm linh một

160

161

354

307

555

60

Bài 2.

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

 

400

399

398

397

396

395

394

393

392

391

Bài 3.

303 < 330   ;                         30 +  100 < 131

615 >  516   ;                        410 – 10 < 400 + 1

199  < 200   ;                        243       = 200 + 40 + 3.

Bài 4.

Số lớn nhất trong các số đã cho là số : 735

Số bé nhất trong các số đã cho là : 142.

Bài 5.

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn :

162; 241; 425; 519; 537; 830.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:

830; 537; 519; 425; 241; 162.