Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Tính; Bài 2: Vân làm được 30 bông hoa bài 3 có 28 học sinh đang tập bơi...

Bài 1

a) \({1 \over 2}\)  của: 12 cm; 18 kg; 10 l   

\({1 \over 6}\)  của:  24m; 30 giờ; 54  ngày.

Giải:

a)

+  \({1 \over 2}\)  của  12 cm là 12 : 2 = 6 (cm)

 +  \({1 \over 2}\)  của 18 kg là 18 : 2 = 9 ( kg)

 + \({1 \over 2}\)  của 10 lít là 10 : 2 = 5 (lít).

b)

 + \({1 \over 6}\)  của 24 m là 24 : 6 = 4 (m)

+ \({1 \over 6}\) của 30 giờ là 30 : 6 = 5 (giờ)

+ \({1 \over 6}\) của 54 ngày là 54 : 6 = 9 ( ngày).

Bài 2.  Vân làm được 30 bông hoa bằng giấy, Vân tặng bạn \({1 \over 6}\) số bông hoa đó. Hỏi Vân tặng bạn bao nhiêu bông hoa?

Giải:

Vân tặng bạn số bông hoa là:

30 : 6 = 5 ( bông hoa)

Đáp số: 5 bông hoa

Bài 3. Có 28 học sinh đang tập bơi, \({1 \over 4}\) số học sinh đó là học sinh lớp 3A. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh đang tập bơi?

Giải:

Số học sinh đang tập bơi là:

28 : 4 = 7( học sinh)

Đáp số: 7 học sinh

Bài 4. Đã tô màu vào \({1 \over 5}\) số ô vuông của hình nào?

Giải:

Nhận xét - Mỗi hình đã cho đều có 10 ô vuông.

\({1 \over 5}\) số ô vuông của mỗi hình gồm: 10 : 5 = 2 ( ô vuông)

- Hình 2 và hình 4 có 2 ô vuông đã tô màu.

Vậy đã tô màu vào \({1 \over 5}\) số ô vuông của hình 2 và hình 4.