Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1, bài 2 tính nhẩm bài 3 may 6 bộ quần áo như nhau hết 18 m vải bài 4 tô màu vào hình

Bài 1. Tính nhẩm

 6 x 6 = 

36 : 6 = 

24 : 6 = 

6 x 4 = 

6  x 9 = 

54  : 6 = 

18  : 6 = 

6 x 3 =

 6 x 7  = 

 42  : 6 = 

 60  : 6 = 

6 x 10 =

 6  x 8  = 

48  : 6 = 

6  : 6 = 

6 X 1 =

Học sinh tự nhẩm và kết quả như sau:

 6 x 6 = 36

36 : 6 = 6

24 : 6 = 4

6 x 4 = 24

6  x 9 = 54

54  : 6 = 9

18  : 6 = 3

6 x 3 = 18

6 x 7  = 42

42  : 6 = 7

 60  : 6 = 10

6 x 10 = 60

6  x 8  = 48 

48  : 6 = 8

6  : 6 = 1

6 X 1 = 6

 ( Chú ý: Nhận ra mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia).

 Bài 2. Tính nhẩm:

16 : 4 =                     18 : 2 =                             24 : 6 = 

16 : 2 =                     18 : 6 =                             24 : 4 = 

12 : 6 =                     15 : 5 =                             35 : 5 =

Giải

Học sinh tự nhẩm và ghi kết quả như sau:

16 : 4 = 4                     18 : 2 =   9                         24 : 6 = 4

16 : 2 =  8                    18 : 6 =   3                         24 : 4 = 6

12 : 6 =  2                    15 : 5 =  5                          35 : 5 = 7

Bài 3. May 6 bộ quần áo như nhau hết 18 m vải. Hỏi may mỗi bộ quần áo thì hết mấy mét vải ?

Giải:

May mỗi bộ quần áo hết số mét vải là:

18 : 6 == 3 (m)

Bài 4. Đã tô màu vào \({1 \over 6}\)  hình nào?

Giải:

Đã tô màu vào \({1 \over 6}\)  hình 2, hình 3.