Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Tính nhẩm, Bài 2: Tìm X (theo mẫu), Bài 3: Tìm y, Bài 4: Có 20 học sinh ngồi học, mỗi bàn có 2 học sinh.

Bài 1: Tính nhẩm:

2 x 4 =                             3 x 4 =                               3 x 1 =

8 : 2 =                            12 : 3 =                               3 : 3 =

8 : 4 =                            12 : 4 =                               3 : 1 =

Bài 2: Tìm X (theo mẫu):

a) X x 2 = 10                   b) Y x 3 = 15;                     c) 2 x Y = 20

         X = 10 : 2

         X = 5

Bài 3: Tìm y

a) y x 2 = 8;                   b) y x 3 = 15;                      c) 2 x y = 20

Bài 4: Có 20 học sinh ngồi học, mỗi bàn có 2 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu bàn học ?

Bài giải:

Bài 1:

2 x 4 = 8                         3 x 4 = 12                               3 x 1 = 3

8 : 2 = 4                         12 : 3 = 4                                3 : 3 = 1

8 : 4 = 2                         12 : 4 = 3                                3 : 1 = 3

Bài 2:

b) Y x 3 = 15

         Y = 15 : 3

         Y = 5

c) 2 x Y = 20

         Y = 20 : 2

         Y = 10

Bài 3: 

a)  y x 2 = 8                     b) y x 3 = 15                     c) 2 x y = 20

          y = 8 : 2                         y = 15 : 3                         y = 20 : 2

          y = 4                              y = 5                               y = 10

Bài 4:

Số bàn học là:

20 : 2 = 10 (bàn)

Đáp số: 10 bàn học.