Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

4. Từ hiđro, clo, nitơ và các hoá chất cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học (có ghi rõ điếu kiện phản ứng) điều chế phân đạm amoni clorua.

1. Hãy cho biết số oxi hoá của N và p trong các phân tử và ion sau đây :

NH3, NH4 + , NO2- , NO3- , NH4HCO3, P2O3, PBr5, PO34 -  , KH2PO4, Zn3(PO4)2.

2. Trong các công thức sau đây, chọn công thức hoá học đúng của magie photphua :

A. Mg3(P04)2

B. Mg(P03)2

C. Mg3P2

D. Mg2P207

3. a) Lập các phương trình hoá học sau đây :

NH3 + Cl2 (dư) ----------- » N2 + ...                        (1)

NH3 (dư) + Cl2 ----------- » NH4CI + .. (2)

NH3 + CH3COOH ---------- » ...                                 (3)

(NH4)3P04 -Í-» H3P04 + ... (4)

Zn(N03)2 -£-> ...                                                (5)

b) Lập các phương trình hoá học ở dạng phân tử và dạng ion rút gọn của phản ứng giữa các chất sau đây trong dung dịch :

K3P04 và Ba(N03)2                                                              (1)

Na3P04 và CaCI2                                                                (2)

Ca(H2P04)2 và Ca(OH)2 với tỉ lệ mol 1:1 (3)

(NH4)3P04 + Ba(OH)2                                                         (4)

4. Từ hiđro, clo, nitơ và các hoá chất cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học (có ghi rõ điếu kiện phản ứng) điều chế phân đạm amoni clorua.

7. Khi cho 3,00 g hỗn hợp Cu và AI tác dụng với dung dịch HN03 đặc dư, đun nóng, sinh ra 4,48 lít khí duy nhất là N02 (đktc). Xác định phần trăm khối lượng của mỗi kim loạ trong hỗn hợp.

8. Cho 6,00 g P205 vào 25,0 ml dung dịch H3P04 6,00% (D = 1,03 g/ml). Tính nồng độ phần trăm của H3P04 trong dung dịch tạo thành.

9. Cần bón bao nhiêu kilogam phân đạm amoni nitrat chứa 97,5% NH4N03 cho 10,0 hecta khoai tây, biết rằng 1,00 hecta khoai tây cần 60,0 kg nitơ.

Hướng dẫn giải:

Bài 1. Dựa vào quy tắc xác định số oxi hoá để tính số oxi hoá. Chú ý tổng số oxi hoá của các nguyên tứ trong ion bằng điện tích của ion.

Bài 2. Chọn c.