Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Tính nhẩm; Bài 2: Đặt tính rồi tính

Bài 1.Tính nhẩm:

6 x 9 =

 28 : 7 =

7 x 7 =

56 : 7 =

7  x 8 =

36 : 6 =

6 x 3 =

48 : 6 =

6 x 5 =

42 : 7 =

7 x 5 =

40 : 5 =

Giải:

6 x 9 = 54

 28 : 7 = 4

7 x 7 = 49

56 : 7 = 8

7  x 8 = 40

36 : 6 = 6

6 x 3 = 18

48 : 6 = 8

6 x 5 = 30

42 : 7 = 6

7 x 5 = 35

40 : 5 = 8

Bài 2. Tính

 Bài 3. Số

 4m 4dm = …dm                                 2m 14cm = …cm

 1m 6dm = …dm                                 8m 32cm = …cm

Giải:

 4m 4dm = 44dm                                 2m 14cm = 214cm

 1m 6dm = 16dm                                 8m 32cm = 832cm

Bài 4.Tổ Một trồng được 25 cây, tổ Hai trồng được gấp 3 lần số cây của tổ Một. Hỏi tổ Hai trồng được bao nhiêu cây?

Giải:

Số cây tổ Hai trồng được là:

25 x 3 = 75 (cây)

Đáp số: 75 cây

Bài 5 

a)  Đo độ dài đoạn thẳng AB:

 

b) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài bằng \({1 \over 4}\) độ dài đoạn thẳng AB

Giải:

a) Học sinh dùng thước để đo và được kết quả là đoạn thẳng AB có độ dài là 12cm.

b) Đoạn thẳng CD có độ dài bằng:

12 : 4 = 3 (cm).

Vẽ đoạn thẳng CD như sau: