Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Tính nhẩm; Bài 2. Tính; Bài 3. Tính nhẩm; Bài 4. Em 7 tuổi, anh hơn em 5 tuổi. Hỏi anh bao nhiêu tuổi?; Bài 5. Điền dấu + hoặc dấu - vào chỗ chấm để được kết quả đúng.

Bài 1. Tính nhẩm:

7 + 4 =              7 + 6 =               7 + 8 =               7 + 9 =

4 + 7 =              6 + 7 =               8 + 7 =                9 + 7 = 

Bài giải

7 + 4 = 11             7 + 6 = 13               7 + 8 = 15               7 + 9 = 16

4 + 7 = 11             6 + 7 = 13               8 + 7 = 15               9 + 7 = 16

Bài 2. Tính:

Bài giải

Bài 3. Tính nhẩm:

7 + 5 =                                7 + 6 =

7 + 3 + 2 =                          7 + 3 + 3 =

7 + 8 =                                7 + 9 =

7 + 3 + 5 =                           7 + 3 + 6 =

Bài giải

7 + 5 = 12                               7 + 6 = 13

7 + 3 + 2 = 12                         7 + 3 + 3 = 13

7 + 8 = 15                               7 + 9 = 16

7 + 3 + 5 = 15                          7 + 3 + 6 = 16

Bài 4. Em 7 tuổi, anh hơn em 5 tuổi. Hỏi anh bao nhiêu tuổi?

Bài giải

Số tuổi của anh là

7 + 5 = 12 ( tuổi )

Đáp số: 12 tuổi.

Bài 5. Điền dấu + hoặc dấu - vào chỗ chấm để được kết quả đúng:

a) 7 ... 6 = 13                     b) 7 ... 3 ... 7 = 11

Bài giải

a) 7 + 6 = 13                     b) 7 - 3 + 7 = 11