Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Tính nhẩm; Bài 2. Đặt tính rồi tính; Bài 3. Giải bài toán theo tóm tắt sau; Bài 4. Số?; Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.

Bài 1. Tính nhẩm:

8 + 2 =           8 + 3 =            8 + 4 =              8 + 5 = 

8 + 6 =           8 + 7 =            8 + 8 =              8 + 9 = 

18 + 6 =         18 + 7 =           18 + 8 =            18 + 9 = 

Bài giải

8 + 2 = 10          8 + 3 = 11           8 + 4 = 12             8 + 5 = 13

8 + 6 = 14          8 + 7 = 15           8 + 8 = 16             8 + 9 = 17

18 + 6 = 24        18 + 7 = 25          18 + 8 = 26         18 + 9 = 27

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

38 + 15;           48 + 24;           68 + 13;  

78 + 9;           58 + 26;

Bài giải

Bài 3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Gói kẹo chanh: 28 cái

Gói kẹo dừa: 26 cái

Cả hai gói: ... cái?

Bài giải

Số kẹo cả hai gói kẹo có là:

28 + 26 = 54 ( cái )

Đáp số: 54 cái kẹo

Bài 4. Số?

Bài giải

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

28 + 4 = ? 

A. 68

B. 22

C. 32

D. 24

Bài giải

Khoanh vào chữ C.