Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Tính nhẩm,Bài 2: Đặt tính rồi tính,Bài 3: Tính chu vi hình tam giác bên,Bài 4: Bao ngô cân nặng 35kg, bao gạo nặng hơn bao ngô 9kg,Bài 5: Viết hai số mà mỗi số có ba chữ số giống nhau.

Bài 1: Tính nhẩm:

2 x 9 =               16 : 4 =                   3 x 5 =                      2 x 4 =

3 x 9 =               18 : 3 =                   5 x 3 =                      4 x 2 =

4 x 9 =               14 : 2 =                  15 : 3 =                      8 : 2 =

5 x 9 =               25 : 5 =                  15 : 5 =                      8 : 4 =

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 42 + 36;                     85 - 21 ;                  432 + 517

b) 38 + 27 ;                    80 - 35 ;                  862 - 310

Bài 3: Tính chu vi hình tam giác bên:

Bài 4: Bao ngô cân nặng 35kg, bao gạo nặng hơn bao ngô 9kg. Hỏi bao gạo cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Bài 5: Viết hai số mà mỗi số có ba chữ số giống nhau.

Bài giải:

Bài 1:

2 x 9 = 18                    16 : 4 = 4                  3 x 5 = 15                   2 x 4 = 8

3 x 9 = 27                    18 : 3 = 6                  5 x 3 = 15                   4 x 2 = 8

4 x 9 = 36                    14 : 2 = 7                 15 : 3 = 5                    8 : 2 = 4

5 x 9 = 45                    25 : 5 = 5                 15 : 5 = 3                    8 : 4 = 2

Bài 2:

a) 

b) 

Bài 3:

Chu vi hình tam giác là:

3 + 5 + 6 = 14 (cm)

Đáp số: 14cm.

Bài 4:

Bao gạo cân nặng là:

35 + 9 = 44 (kg)

Đáp số: 44 kg.

Bài 5: 

Có thể chọn: 555, 999

(Có thể chọn nhiều cách)