Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Tính nhẩm,Bài 2: Đặt tính rồi tính,Bài 3: An cao 165cm, em thấp hơn anh 33cm. Hỏi em cao bao nhiêu xăng-ti-mét ?Bài 4: Đội Một trồng được 530 cây, đội Hai trồng được nhiều hơn đội Một 140 cây,Bài 5: Tìm x.

Bài 1: Tính nhẩm:

500 + 300 =                      400 + 300 =                   700 + 100 =

800 - 500 =                      600 - 400 =                    800 - 700 =

800 - 300 =                      600 - 200 =                    800 -100 =

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 65 + 29                        55 + 45;                        100 - 72

b) 345 + 422                     674 - 353                       517 + 360

Bài 3: An cao 165cm, em thấp hơn anh 33cm. Hỏi em cao bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Bài 4: Đội Một trồng được 530 cây, đội Hai trồng được nhiều hơn đội Một 140 cây. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây ?

Bài 5: Tìm x:

a) x - 32 = 45

b) x + 45 = 79

Bài giải:

Bài 1:

500 + 300 = 800                     400 + 300 = 700                   700 + 100 = 800

800 - 500 = 300                      600 - 400 = 200                   800 - 700 = 100

800 - 300 = 500                      600 - 200 = 400                    800 -100 = 700

Bài 2:

a) 

b) 

Bài 3:

Chiều cao của em là:

165 - 32 = 132 (cm)

Đáp số: 132cm

Bài 4:

Số cây đội Hai trồng được là:

530 + 140 = 670 (cây)

Đáp số : 670 cây

Bài 5:

a) x - 32 = 45

          x = 45 + 32

          x = 77

b) x + 45 = 79

          x  = 79 - 45

           x = 34