Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Tính nhẩm,Bài 2: Tính nhẩm (theo mẫu),Bài 3:a) Tìm X,Bài 4: Cô giáo chia đều 24 tờ báo cho 4 tổ,Bài 5: Xếp 4 hình tam giác thành hình vuông (xem hình vẽ).

Bài 1: Tính nhẩm:

2 x 3 =                      3 x 4 =                 4 x 5 =                     5 x 1 =

6 : 2 =                     12 : 3 =                20 : 4 =                     5 : 5 =

6 : 3 =                     12 : 4 =                20 : 5 =                     5 : 1 =

Bài 2: Tính nhẩm (theo mẫu):

a) 20 x 2 = ?

2 chục x 2 = 4 chục

20 x 2 = 40

30 x 3 =                   20 x 3 =

20 x 4 =                   30 x 2 =

40 x 2 =                   20 x 5 =

b) 40 : 2 = ?

4 chục : 2 = 2 chục

40 : 2 = 20

60 : 2 =                    60 : 3 =

80 : 2 =                    80 : 4 =

90 : 3 =                    80 : 2 =

Bài 3:

a) Tìm X:

X x 3 = 15 ;                4 x X = 28.

b) Tìm y:

y : 2 = 2                     y : 5 = 3

Bài 4: Cô giáo chia đều 24 tờ báo cho 4 tổ. Hỏi mỗi tổ được mấy tờ báo ?

Bài 5: Xếp 4 hình tam giác thành hình vuông (xem hình vẽ):

Bài giải:

Bài 1:

2 x 3 = 6                    3 x 4 = 12               4 x 5 = 20                   5 x 1 = 5

6 : 2 = 3                   12 : 3 = 4               20 : 4 = 5                     5 : 5 = 1

6 : 3 = 2                   12 : 4 = 3               20 : 5 = 4                     5 : 1 = 5

Bài 2:

a) 30 x 3 = 90                       20 x 3 = 60

   20 x 4 = 80                        30 x 2 = 60

   40 x 2 = 80                        20 x 5 = 100

b) 60 : 2 = 30                       60 : 3 = 20

    80 : 2 = 40                       80 : 4 = 20

    90 : 3 = 30                       80 : 2 = 40

Bài 3:

a) X x 3 = 15                         4 x X = 28

         X = 15 : 3                         X = 28 : 4

         X = 5                               X = 7

b) y : 2 = 2                           y : 5 = 3

         y = 2 x 2                           y = 3 x 5

         y = 4                                y = 15

Bài 4:

Số tờ báo của mỗi tổ là:

24 : 4 = 6 (tờ báo)

Đáp số: 6 tờ báo

Bài 5:

Xếp 4 hình tam giác thành hình vuông như sau: