Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Tính (theo mẫu),Bài 2: Tìm X,Bài 3: Hình nào đã được tô màu,Bài 4: Mỗi chuồng có 5 con thỏ,Bài 5: Xếp 4 hình tam giác thành hình chữ nhật.

Bài 1: Tính (theo mẫu):

Mẫu: 3 x 4 : 2 = 12 : 2 = 6

a) 5 x 6 : 3 = 

b) 6 : 3  x 5 =

c) 2 x 2 x 2 =

Bài 2: Tìm X

a) X + 2 = 6

X x 2 = 6

b) 3 + X = 15

3 x X = 15

Bài 3: Hình nào đã được tô màu :

\({1 \over 2}\) số ô vuông ?

\({1 \over 3}\) số ô vuông ?

\({1 \over 4}\) số ô vuông ?

\({1 \over 5}\)  số ô vuông ?

Bài 4: Mỗi chuồng có 5 con thỏ. Hỏi 4 chuồng như thế có tất cả bao nhiêu con thỏ ?

Bài 5: Xếp 4 hình tam giác thành hình chữ nhật 

Bài giải:

Bài 1:

a) 5 x 6 : 3 = 30  :3 = 10

b) 6 : 3  x 5 = 2 x 5 = 10

c) 2 x 2 x 2 = 4 x 2 = 8

Bài 2:

a) X + 2 = 6

         X = 6 -2 

         X = 4

X x 2 = 6

     X = 6 : 2 

     X = 3

b) 3 + X = 15

         X = 15 : 3 

         X = 5

3 x X = 15

     X = 15 : 3

     X = 5

Bài 3:

Hình C đã được tô màu \({1 \over 2}\)  số ô vuông.

Hình A đã được tô màu \({1 \over 3}\)  số ô vuông  .

Hình D đã được tô màu  \({1 \over 4}\)  số ô vuông.

Hình B đã được tô màu \({1 \over 5}\)  số ô vuông .

Bài 4:

Số con thỏ có tất cả là:

5 x 4 = 20 (con thỏ)

Đáp số: 20 con thỏ.

Bài 5: Ta có cách xếp như sau: