Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Tính nhẩm, Bài 2: Tính nhẩm, Bài 3: Có 35 quyển vở chia đều cho 5 bạn, Bài 4: Có 25 quả cam xếp vào các đĩa, mỗi đĩa 5 quả, Bài 5: Hình nào đã khoanh vào số con voi ?

Bài 1: Tính nhẩm:

10 : 5 =                 15 : 5 =              20 : 5 =                      25 : 5 =

30 : 5 =                 45 : 5 =              35 : 5 =                      50 : 5 =

Bài 2: Tính nhẩm:

5 x 2 =                  5 x 3 =                 5 x 4 =                   5 x 1 =

10 : 2 =                15 : 3 =               20 : 4 =                   5 : 1 =

10 : 5 =                15 : 5 =               20 : 5 =                   5 : 5 =

Bài 3: Có 35 quyển vở chia đều cho 5 bạn, Hỏi mỗi bạn có mấy quyển vở ?

Bài 4: Có 25 quả cam xếp vào các đĩa, mỗi đĩa 5 quả. Hỏi xếp được vào mấy đĩa ?

Bài 5: Hình nào đã khoanh vào \({1 \over 5}\) số con voi ?

Bài giải:

Bài 1:

10 : 5 = 2            15 : 5 = 3            20 : 5 = 4              25 : 5 = 5

30 : 5 = 6            45 : 5 = 9            35 : 5 = 7              50 : 5 = 10

Bài 2:

5 x 2 = 10            5 x 3 = 15            5 x 4 = 20              5 x 1 = 5

10 : 2 = 5            15 : 3 = 5             20 : 4 = 5               5 : 1 = 5

10 : 5 = 2            15 : 5 = 3             20 : 5 = 4               5 : 5 = 1

Bài 3:

Số vở của mỗi bạn là:

35 : 5 = 7 (quyển vở)

Đáp số: 7 quyển vở.

Bài 4:

Số đĩa cam là:

25 : 5 = 5 (đĩa)

Đáp số: 5 đĩa cam.

Bài 5:

Hình a đã khoanh vào \({1 \over 5}\) số con voi.