Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1: Tính nhẩm,Bài 2: Tính nhẩm,Bài 3: Có 18 lá cờ chia đều cho 2 tổ. Hỏi mỗi tổ được mấy lá cờ ?,Bài 4: Có 20 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 2 bạn,Bài 5: Hình nào có số con chim đang bay ?

Bài 1: Tính nhẩm:

8 : 2 =             10 : 2 =                  14 : 2 =                     18 : 2 =

16 : 2 =             6 : 2 =                  20 : 2 =                     12 : 2 =

Bài 2: Tính nhẩm:

  2 x 6 =               2 x 8 =                  2 x 2 =                         2 x 1 =

12 : 2 =              16 : 2 =                  4 : 2 =                         2 : 2 =

Bài 3: Có 18 lá cờ chia đều cho 2 tổ. Hỏi mỗi tổ được mấy lá cờ ?

Bài 4: Có 20 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 2 bạn. Hỏi tất cả có mấy hàng ?

Bài 5: Hình nào có \({1 \over 2}\) số con chim đang bay ?

Bài giải:

Bài 1:

 8 : 2 = 4             10 : 2 = 5                  14 : 2 = 7                     18 : 2 = 9

16 : 2 = 8             6 : 2 = 3                  20 : 2 = 10                     12 : 2 = 6

Bài 2:

 2 x 6 = 12              2 x 8 = 16             2 x 2 = 4                         2 x 1 = 2

12 : 2 = 6              16 : 2 = 8               4 : 2 = 2                         2 : 2 = 1

Bài 3:

Số lá cờ của mỗi tổ là:

18 : 2 = 9 (lá cờ)

Đáp số: 9 lá cờ.

Bài 4:

Số hàng có tất cả là: 20 : 2 = 10 (hàng)

Đáp số: 10 hàng.

Bài 5:

Hình a và hình c.