Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Ứng động sinh trưởng là gì? Câu 2. Cơ quan nào của hoa có ứng sinh trưởng? Câu 3. Sự vận động nở hoa thuộc ứng động sinh trường nào? Câu 4. Phân biệt ứng động không sinh trưởng và ứng động sinh trưởng? Câu 5. Nêu vai trò của ứng động đối với đời sống của thực vật?

Câu 1. Ứng động sinh trưởng là gì?

Trả lời :

Ứng động sinh trường là phản ứng sinh trưởng của các cơ quan hình dẹp (lá, hoa) ở cơ thể thực vật đối với sự biến đổi của tác nhân ngoại cảnh (nhiệt độ ánh sáng) tác động khuếch tán mọi phía.

Câu 2. Cơ quan nào của hoa có ứng sinh trưởng.

Trả lời:

Cụm hoa có ứng động sinh trường.

Câu 3. Sự vận động nở hoa thuộc ứng động sinh trường nào?

 Trả lời:

Sự vận động nở hoa là quang ứng động.

Câu 4. Phân biệt ứng động không sinh trường và ứng động sinh trưởng.

Trả lời:

-        Ứng động sinh trường là kiểu ứng động, trong đó các tế bào hai phía đối diện nhau ở cơ quan (lá, cánh hoa,...) có tốc độ sinh trường khác nhau do tác động cùa các kích thích không định hướng cùa tác nhân ngoại cảnh.

—   Ứng động không sinh trường là kiểu ứng động không có sự phân chia và lớn lên cùa các tế bào của cây.

Câu 5. Nêu vai trò của ứng động đối với đời sống của thực vật.

Trả lời:

Ứng động giúp cây thích nghi đa dạng đổì với sự biến đổi của môi trường, bảo đảm cây tồn tại và phát triển

Các bài học nên tham khảo