Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

I meet him at school. (Tôi gặp anh ấy tại trường.)

GRAMMAR

 

 

 

1. Đại từ nhân xưng làm túc

từ (Objective personal pronouns).

Ngôi                        Số ít                                       Số nhiều

Ngôi thứ nhất         me (tôi)                                    us (chúng tôi / ta)

Ngôi thử hai           you (.bạn, anh...)                    you (các bạn I anh ị chị...)

Ngôi thứ ba            him (anh/ ông... ấy)                them (họ, chủng nó)

                             her (cổ / chị... ấy)

                             it (nó - chỉ đồ vật, con vật.)

2, Vị trí (Position): Đại từ thường thường đứng:

a. sau động từ :

e.g.: I meet him at school. (Tôi gặp anh ấy tại trường.)

                         Our teacher gives us a lot of exercises.

      (Giáo viên chúng tôi cho chúng tôi nhiều bài tập.)

b. sau giới từ (a preposition).

        e.g.: Our parents live with us.

               (Cha mẹ chúng tôi sống với chúng tôi.)

                A fanner is waiting for him.

                (Một bác nông dân đang chờ anh ấy.)

VIETNAMESE TRANSLATION - PRACTICE

1. Listen and read. Then ask and answer the questions.

Click tại đây đề nghe:

 

a)   What does Mr. Quang do?

b)   Where is he going at five in the morning?

c)   Who is waiting for him?

d)   Where is he taking the vegetables to?

e)   What is he doing at seven o’clock?

f)   Where is he eating?

a. Bây giờ năm giờ sáng, ông Quang là tài xế xe tải và anh đang đi đến một nông trại.

b. Ông Quang Đang đến nông trại. Một bác nông dân đang chờ anh.

c. Ông Quang và bác nông dân đang chất rau cải lên xe tải.

d. Ông Quang đang lái xe đến Hanoi. Anh ấy đang chở rau đển chợ.

e. Ông Quang ở tại chợ. Anh ấy đang dỡ rau xuống xe.

f.  Bây giờ bảy giờ và Ông Quang đang ăn điểm tôm trong một quán ăn.

a. He is a truck driver.

b. He’s going to a farm.

c. A farmer is waiting for him.

d. He’s taking the vegetables to a market.

e. He’s eating his breakfast.

f. He’s eating at a foodstall.

2. Listen and repeat. Then answer the questions. (Lắng nghe và lặp lại. Sau đó trả lời cảu hỏi.)

Click tại đây đề nghe:

 

Lan: Bạn đang làm gì đấy?

Ba : Tôi đang làm bài tập ở nhà.

Lan : Phải bạn đang làm toán không?

Ba : Vâng.

Lan : Phải bạn đang chép bài của Nam không?

Ba : Không. Không phải. Tôi đang sửa nó.

Lan : Phải Tuấn đang làm việc không'?

Ba : Không, không phải.

Lan : Phải anh ấy đang chơi bóng đá không?

Ba : Vâng.

Lan : Phải Nga và Hương đang làm việc không?

Ba : Không, không phài.

Lan: Phải chúng củng đang chơi bóng đá không?

Ba : Vâng.

a)   What is Ba doing?                   - He’s doing his homework.

b)   Is he doing his math?             - Yes, he is.

c)   Is he copying Nam's work?      - No, he isn’t. He’s correcting it.

d)   What is Tuan doing?               - He’s playing soccer.

e)   Are Nga and Huong working?  - No, they aren’t.

3.

Click tại đây đề nghe: