Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

IMPERATIVES (Câu mệnh lệnh): Ơ Unit TWO, chúng ta đã học cău mệnh lệnh xác định (Affirmative imperatives) : “V + o / A.” để ra lệnh hay bảo ai làm điều gì.

GRAMMAR

A. IMPERATIVES (Câu mệnh lệnh):   Ở Unit TWO, chúng ta đã học cău mệnh lệnh xác định (Affirmative imperatives) : “V + o / A.” để ra lệnh hay bảo ai làm điều gì.

e.g.: Sit down.            (Ngồi xuống.)

Open the books. (Mở sáck ra.)

• Để ngăn cản ai làm điều gì. chúng ta dùng câu mệnh lệnh phủ định (Negative imperatives). Câu mệnh lệnh phủ định có câu trúc:

Don’t + V + o / A.

e. g.: Don’t pick the flowers. (Đừng hái hoa.

Don’t talk in class. (Đừng nói chuyện trong lớp.)

B. 1. SHOULD: là khiếm trợ động từ (a modal) được dùng diễn tà lời

khuyên, hay nghĩ điều gì tốt nên làm.

s + should (not) + V (base form) + o /A.

e. g.: You should ride a motorbike slowly.

(Bạn nên lái xe gắn máy chậm.)

I should take elderly people’s advice.

{Tôi nên nghe lời khuyến của người lớn.)

He should not smoke. (Anh ấy không nén hút thuốc.)

Should he drink a lot of fruit juice?

(Anh ẩy nên uông nhiều nước trái cây không'?)

2. “Từ hỏi + should + s + V (base form) +0/A?”: dùng để hỏi ý kiến hay yêu cầu một lời khuyên.

e.g.: What should I do now? (Bây giờ tôi nên làm gì?)

Where should he study English?

(Anh ấy nến học tiếng Anh ở đâu?)

VIETNAMESE TRANSLATION - PRACTICE

1. Listen and readệ Then answer the questions.

(Lắng nghe và đọc. Sau đó trả lời câu hỏi.)

Click tại đây đề nghe:

 

- Chúng ta đang làm gì cho môi trường của chúng ta?

- Chúng ta đang phá rừng.

- Chúng ta đang tiêu diệt động thực vật.

 - Chúng ta đang phung phi quá nhiều nước.

- Chúng ta đang dốt quá nhiều than, dầu và khí đôt.

- Chúng ta đang phung phí quá nhiều điện.

- Việc này làm ô nhiễm không khí với khí đôt.

- Chúng ta đang sản xuất quá nhiều rác.

 - Việc nàỵ đang làm ô nhiễm đất, sông ngòi và đại dương.

a. Why are wild animals and plants in danger?

    Because we are destroying the forests.

b. What is polluting the air?

    The burning of coal, oil and gas is polluting the air.

c. Where does the pollution come from?

    The pollution comes from our production of too much trash and our burning of oil, goal and gas.

e. What is polluting the land, the rivers and the oceans?

    Our production of too much trash is polluting the land, the rivers and the oceans.

2. Listen and read. (Lắng nghe và đọc.)

Click tại đây đề nghe:

 

We can help the environment by following these rules. (Chúng ta có thể gíúp đỡ môi trường bàng cách theo những quy tắc này.)

• DON’T... (Đừng.)

- Don’t throw trash in the street.        Đừng quăng rác ra đường.

- Don’t pick flowers.                           Đừng hái hoa.

- Don’t damage trees.                        Đừng làm hư hại cây.

- Don’t throw trash in the country.      Đừng đổ rác ở miền quê.

• DO... (Hãy...)

- Keep off the grass.     Hãy tránh những thảm cỏ.       (Đừng đi trên cỏ.)

- Save water.                Hãy tiết kiệm nước.

- Collect paper.              Hãy thu nhật giấy.

- Collect bottles and cans.      Hãy thu nhật chai và hộp.

 Now match the rules with these signs. (Bây giờ hãy ghép quy tấc phù

hợp với các kí hiệu này.)

- Don’t damage trees. (A)                               -          Save water. (B)

- Don’t throw trash in the street. (C)               -          Collect bottles. (D)

- Don’t pick flowers. (F)                                  -         Collect paper. (G)

- Don’t throw trash in the country. (H)            -         Keep off the grass. (E)

3. Play with words. (Chơi với từ.)

Click tại đây đề nghe:

 

- Khi bạn không cần đèn, hãy tắt nó.

- Khi bạn thấy vòi nước chảy nước, hãy tắt nó.

- Đừng làm hại cây. Hãy trồng chúng.

- Đừng hái hoa dại. Hãy dể chúng dấy.

- Đừng xả rác. Hãy nhặt nó.

- Giấy, lon (hộp) và chai. Hãy thu nhặt chúng.

4. Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại.)

Click tại đây đề nghe:

Lan : Chúng ta không nên xả rác.

Ba : Chúng ta sẽ làm gì?

Nga : Hãy bỏ nó vào thùng rác.

Nam : Không có thùng rác nào.

Lan : Vậy chúng ta nên bỏ nó vào túi và mang về nhà.

5. Practise using should and should not with a partner. Write rules for the pictures.

(Thực hành dùng should và should not với bạn cùng học. Viết quy tắc cho những hình.)

a. We should not leave trash.            b. We should save water.

c. We should not damage trees.         d. We should collect cans,

e. We should not pick flowers.

6. Listen and read. Then answer the questions. (Lắng nghe và đọc. Sau đó trả lời câu hỏi.)

Click tại đây đề nghe:

 

Ở Việt Nam chúng tôi tái chế nhiều thứ. Chúng tôi thu nhặt thức ăn thừa và cho heo ăn. Chúng tôi thu nhặt chai, hộp không và tái chế chúng. Chúng tôi thu nhặt giấy vụn, kim loại phế thải và nhựa cũ và tái chế chúng. Các nhà máy ở Việt Nam sử dụng tất cả những thứ này.

a. In Viet Nam, what do we collect and recycle?

    In Vietnam, we collect empty bottles, cans, waste paper, scrap metal and old plastic and recycle them.

b. What do we do with waste food?

    We feed it to pigs.

c. What do factories do with waste and scrap?

    Factories recycle them.

d. Do you collect things?

   Yes, I do.

e. What do you collect?

    We collect waste paper for our school mini - project (kế hoạch nhỏ).