Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Read Exercise B1 again. Then complete the sentences. (Đọc lại bài tập Bl. Sau đó hoàn chỉnh các câu.)

GRAMMAR

1. Câu hỏi với từ hỏi (“WH” Questions).

Tiếng Anh có 9 từ hỏi:

- Who : “ai", dùng chỉ người, làm chủ từ.

- Whom : “ai”, dùng chỉ người, làm túc từ (tân ngữ).

- Whose : “của ai”, dùng chỉ người, chỉ sở hữu.

- What : “gì, cái gì”, đùng chỉ vật, đồ vật, làm chủ từ hoặc túc từ.

- Which : “nào, cái nào”, dùng chỉ vật, con vật, làm chủ từ hoặc túc từ.

- Where : “đâu, ở đâu”, chỉ nơi chốn.

- When : “khi nào”, chỉ thời gian.

- Why : “tại sao”, chỉ lí do hay nguyên nhân.

- How : “thế nào, cách nào", chỉ trạng thái, thể cách, phương pháp

*    “What, which, whose” có thể được theo sau bởi một danh từ.

*     e.g.: What time ? (Mấy giờ?)

Which grade are you in? (Bạn học lớp nào?)

 Whose pen is this? (Đây là cây viết của ai?)

*    How : có thể được theo sau bởi một tính từ hay trạng từ (phó từ).

e.g.: How old is he? (How + tính từ) (Ổng ấy bao nhiêu tuổi?)

How often does he write home? (How + trạng từ)

(Bao lâu anh ấy viết thư về nhà một lần?)

2. Cách dùng (Use): Từ hỏi có thể làm chủ từ, túc từ hoặc bổ từ trong câu.

- Who: luôn luôn làm chủ từ

e.g.: Who is in the room? (Ai ở trong phòng?)

- What, Which và Whose : làm chủ từ hoặc túc từ.

- When, Where, Why và How : làm bổ từ.

a. Chủ từ (Subject).

e.g.: What is on that table? (Cái gì ở trên bàn kia?)

Which is good? (Cái nào tốt?)

Whose book is here? (Cuốn sách của ai ở đây?)

Câu hỏi với từ hỏi làm chủ từ có cấu trúc như câu phát biểu :

Từ hỏi + V + O / A ?

b. Túc từ (Tán ngữ).

e.g.: What do you do in the morning? (Buổi sáng bạn làm gì?)

Which colour do you like?                       (Bạn thích màu nào?)

Whose book do you have?           (Bạn giữ sách của ai?)

Từ hỏi + do / Va + S + Vm + O / A?

Va : auxiliary verb : trợ động từ;

Vm : main verb : động từ chánh

Ghi nhớ: “WHOM” khi đứng đầu câu có thể được thay bằng “WHO”.

e.g.: Who do you live with? (Whom do you live with?)

(Bạn sống với ai?)

c. When, where, why, how : làm bổ từ .

e.g.: When do you have math? (Khi nào bạn có giờ toán?)

How are you today? (Hôm nay bạn khỏe không?)

Where is your school? (Trường bạn ở đâu?)

Ghi nhớ: Câu hỏi với từ hỏi làm bổ từ có cấu trúc giống câu với từ hỏi làm túc từ: sau từ hỏi là trợ động từ hoặc động từ DO.

What..../ Where....+ do / Va + s + Vm + o / A ?

VIETNAMESE TRANSLATION - PRACTICE

1. Listen and read. Then answer the questions (Lắng nghe và đọc. Sau đó trả lời câu hỏi.)

Click tại đây đề nghe:

 

-     Mình sống ở thành phố với cha, mẹ và chị. Nhà của họ ở kế một cửa hàng. Trên đường, có một nhà hàng, một tiệm sách và một ngôi đình.

-     Ở vùng lân cận, có một bệnh viện, một nhà máy, một nhà bảo tàng và một sân vận động. Cha của Minh làm việc ở nhà máy. Mẹ anh làm việc ỏ bệnh viện.

Answer true or false. (Trả lời đúng hoặc sai.)

a)  Minh lives in the country.

b)  There are four people in his family.

c)  Their house is next to a bookstore.

d)  There is a museum near their house.

e)  Minh's mother works in a factory.

f)  Minh’s father works in a hospital.

a. false          b. False         c. False              d. True         e. False           f. false

2. Read Exercise B1 again. Then complete the sentences. (Đọc lại bài tập B1. Sau đó hoàn chỉnh các câu.)

a. Minh and his family live in the city.

b. On their street, there is a restaurant, a bookstore and a temple.

c. His mother works in a hospital.

d. Minh’s house is next to a store.

e. His father works in a factory.

3. Listen. Write the words you hear in your exercise book. (Viết từ em nghe vào tập bài tập.)

Click tại đây đề nghe:

 

stadium              temple                  hospital

store                  bookstore             factory

river                   lake                      yard

house                 street                    tree

4.