Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tổng hợp bài tập A closer look 2 Unit 8, có đáp án và lời giải chi tiết.

1. Complete the text with a/an, the, or zero article (Ø).

( Hoàn thành đoạn văn sau với  mạo từ a/an, the hoặc không dùng mạo từ (Ø))

The Dominican Republic is (1)               country on the island of Hispaniola, in (2)_____ Caribbean region. It is (3)_________ second largest Caribbean nation after Cuba, with nearly 10 million people, one million of whom live in (4)_______ capital city Santo Domingo. (5)____ second largest city is (6)____Santiago. The geography of (7) ____ country is varied, and ranges from (8)____ semi- desert plains to (9)         lush valleys of tropical rainforest. (10)_______ economy depends largely on (11)_______ agriculture, with (12)_____ sugar as (13)_______ main crop. Tourism is (14)________ important industry.

 Đáp án:

1. a

2. the

3. the

4. the

5. the

6. Ø

7. the

8. Ø

9. Ø

10. the

11. Ø

12. Ø

13. the

14. an

 Bài dịch:

Cộng hòa Dominican là một nước trên đảo của Hispaniola, ở khu vực Caribe. Đó là nước lớn thứ hai thuộc khu vực Caribe sau Cuba, với khoảng 10 triệu dân, một triệu trong số đó sống ở thành phó thủ đô Santo Domingo. Thành phố lớn thứ hai là Santiago. Địa lý của thành phố này rất đa dạng, trải dài từ thảo nguyên bán sa mạc đến thung lũng tươi tốt của rừng mưa nhiệt đới. Kinh tế phụ thuộc vào nông nghiệp với đường được xem là vụ mùa chính. Ngành công nghiệp là ngành công nghiệp quan trọng.

2.a Ask and answer the questions. Choose from the list. Use "the" if necessary.

(Hỏi và trả lời các câu hỏi, chọn từ danh sách, Sử dụng "the" nếu cần thiết.)

1. Which one is an imperial palace?

( Công trình nào là cung điện hoàng gia?)

2. Which river runs through London?

(Sông nào chảy qua London?)

3. Which one is the deepest lake in the world?

(Hồ nào sâu nhất trên Thế Giới?)

4. Which one is considered one of the New7Wonders of Nature?

(Cái nào được xem xét là một trong 7 kì quan thiên nhiên thế giới mới?)

5. Which one is the largest cave in the world?

(Cái nào là hang động lớn nhất thế giới?)

6. Which one is a tourist attraction in New York?

(Cái nào là thu hút du khách nhất ở New York?)

Đáp án:

1. Forbidden City( Tử Cấm Thành)

2. the Thames( sông Thames)

3. Lake Baikal( hồ Baican)

4. Ha Long Bay( Vịnh Hạ Long)

5. Son Doong Cave( Động Sơn Đòng)

6. the Statue of Liberty( tượng Nữ thần tự do)

2.b Choose one item above and say what you know about it as a tourist attraction.

( Chọn một địa danh ở trên và nói xem bạn biết gì về địa danh đó như một địa điểm thu hút du khách)

3.a Write answers to the questions, using a, an, the or zero article in each answer. Give three true answers, but two untrue ones.

( Viết câu trả lời cho các câu hỏi, sử dụng mạo từ a, an, the hoặc không dùng mạo từ trong mỗi câu trả lời. Đưa ra 3 câu trả lời đúng về bản thân bạn nhưng 2 câu sai về ngữ pháp.)

1. What color and type of bicycle would you like to have?

(Màu và kiểu dáng của chiếc xe đạp bạn muốn có như thế nào?)

2. Which holiday destination do you prefer: city, mountains, seaside?

( Điểm đến cho kì nghỉ nào bạn thích hơn: thành phố, dãy núi, gần biển?)

3. Where would you like to go on holiday next?

(Nơi nào mà bạn muốn đến trong kì nghỉ tiếp theo?)

4. What's your favourite time of the year?

(Khoảng thời gian yêu thích của bạn trong năm là khi nào?)

5. Have you ever travelled anywhere by plane? Please explain.

(Bạn có bao giờ đi du lịch tới một nơi nào đó bằng máy bay? Hãy giải thích.)

4. Make full sentences from the words/phrases, adding articles as needed. Then mark them as true (T) false (F).

(Tạo câu hoàn chỉnh từ các từ, cụm từ, thêm mạo từ nếu cần. Sau đó đánh dấu chung đúng (T), sai (F)

1. original name/of/Ha Noi/Phu Xuan

2. most famous/Egyptian pyramids/found/at Giza/in/Ca

3. there/city/called/ Kiev/in/America

4. My Son/set of ruins/from/ancient Cham Empire/ UNESCO World Heritage Site

5. English/first language/in/many countries/outside/United Kingdom

Đáp án:

1. The original name of Ha Noi was Phu Xuan.

( Tên ban đầu của Hà Nội là Phú Xuân.)

2. The most famous Egyptian pyramids are found at Giza in Cairo.

(Kim tự tháp nôit tiếng nhất Ai Cập là Giza ở Cairo.)

3. There is a city called Kiev in America.

( Có một thành được là Kiev ở Mỹ.)

4. My Son, a set of ruins from the ancient Cham Empire, is a UNESCO World Heritage Site.

(Mỹ Sơn, một cụm tàn tích từ đế chế Chăm cổ là một di tích thế giới được UNESCO công nhận.)

5. English is the first language in many countries outside the United Kingdom.

( Tiếng anh là tiếng mẹ đẻ trong rất nhiều quốc gia bên ngoài nước Anh.)