Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hướng dẫn học tốt A closer look 2 unit 10 có đáp án và lời giải chi tiết.

Grammar

Past simple & past perfect: review

( Ôn tập quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành)

1     Look at the timeline and put the verbs in brackets into the correct tense.

( Nhìn vào dòng thời gian và đặt động từ trong ngoặc ở thì đúng)

1. Friut flies( be sent) __ into space before Laika the dog ( make)              her space journey.

( Ruồi giấm đã được vào không gian trước khi chó Laika thực hiện chuyến đi vào không gian đầu tiên)

2. By the time Laika (become) _________  the first astronaut dog, fruit flies already (be launched)                 into space.( Khi Laika trở thành chú chó du hành vũ trụ đầu tiên, ruồi giấm đã được đưa vào không gian)

3. Gagarin (fly)______ into space eight years before Armstrong (walk)______ on the moon.

( Gagarin đã bay vào không gian 8 năm trước khi Armstrong đi bộ trên mặt trăng)

4. When the USA (put)_______ the first human on the moon, Russia already (send)______ the first human into space.

( Khi Mỹ đưa con người đầu tiên lên mặt trăng,  Nga đã đưa con người đầu tiên vào vũ trụ)

5. When Virgin Galactic (establish)_______ in 2004,Dennis Tito already (travel)_____ into space as a tourist.

( Khi  Virgin Galactic được thành lập năm 2004, Dennis Tito đã đi vào khong gian như một du khách)

Đáp án: 

1. had been sent; made

2. became; had (already) been launched

3. had flown; walked

4. put; had (already) sent

5. was established; had (already) travelled

2   Had these moments already happened when the following people were born? Add the missing dates of birth to the box, then choose an event from the timeline. Ask and answer questions about that event with a partner.

( Có phải những khoảnh khắc này đã xảy ra khi những người sau đây được sinh ra? Thêm ngày sinh còn trống vào khung, sau đó chọn một sự kiện từ dòng thời gian. Hỏi và trả lời những câu hỏi về sự kiện đó với bạn cùng học)

3 Complete the following sentences with/without  a relative pronoun.

( Hoàn thành những câu sau với một đại từ quan hệ / hoặc không có đại từ quan hệ)

1. This is the astronaut __ visited our school last week.

( Đây là phi hành gia đã đến thăm trường tôi tuần trước)

2. This is the village_______Helen Sharman, the first British astronaut, was born.

( Đây là ngôi làng nơi mà Helen Sharman, nữ phi hành gia người Anh đầu tiên được sinh ra.)

3. Can you talk more about the parabolic flights_______ you took for your training?

( Bạn có thể nói nhiều hơn về chuyến bay mô phỏng cái mà bạn đã tham gia trong đợt huấn luyện?)

4. This is the museum________ has some of the best rock collections in the country.

( Đây là viện bảo tàng nơi có bộ sưu tập đá đẹp nhất nước)

5. We'll explore inland Sweden and visit the summer house________ Carin and Ola have built themselves.

( Chúng tôi sẽ khám phá sâu bên trong Thụy Điển và tham quan ngôi nhà mùa hè cái mà Carin và Ola chính tay xây nên)

6. This is the year                the first human walked on the moon.

( Đây là năm mà con người đầu tiên đi trên mặt trăng)

Đáp án:

1. who/that

 

2. where

3. which/ that/ it

4. which/that

5. which/ that/ it

6. when

4  Combine each pair of sentences into one, using the prompts provided.

( Kết hợp mỗi cặp câu thành một câu, sử dụng gợi ý đã cho)

1. The class watched a film yesterday. The film was about the Apollo 13 space mission.

( Lớp học đã xem bộ phim hôm qua. Bộ phim về sứ mệnh không gian Apollo 13

—>The film_______________________________ .

2. We read about an astronaut. The astronaut travelled into space in 1961.

( Chúng tôi đọc về 1 phi hành gia. Vị phi hành gia này đã vào không gian năm 1961)

—> We read about_________________________ .

3. This is the man. He works for NASA.

( Đây là một người đàn ông. Ông ấy làm việc cho NASA.)

—>This is the man________________________ .

4. The team plays on the left. The team has never won the championship.

( Đọi chơi bên cánh trái. Đội này chưa bao giờ giành được giải vô địch)

—> The team_____________________________ .

5. This article describes a ground-breaking space mission to land on a comet. The mission is called Rosetta.

( Bài báo mô tả sứ mệnh không gian đầu tiên hạ cánh trên sao chổi)

—> The ground-breaking space mission________ .

6. The Rosetta mission has a task. The task is comparable to a fly trying to land on a speeding bullet.

( Sứ mệnh Rosetta có một nhiệm vụ. Nhiệm vụ này có thể sánh ngang với bay thử để hạ cánh với tốc độ viên đạn)

—> The task                                                           .

Đáp án:

1. The film which/that/X the class watched yesterday was about the Apollo 13 space mission.

2. We read about an astronaut who travelled into space in 1961.

3. This is the man who works for NASA.

4. The team who/that plays on the left has never won the championship.

5.  The ground-breaking space mission which/that/X this article describes is called Rosetta.

6. The task which/that/X the Rosetta mission has is comparable to a fly trying to land on a speeding bullet.

5   In pairs, use the information from the timeline to talk about someone, something, or some moments in space exploration history. Don't mention their exact name so that the other has to guess.

( Theo cặp, sử dụng thông tin từ dòng thời gian để nói về một người, một vật hay một khoảnh khắc nào đó trong lịch sử khám phá không gian. Không đề cập chính xác tên để bạn kia phải đoán)

Example:

A: It's the dog that was the first dog ever to fly into space.

( Nó là 1 con chó đầu tiên bay vào không gian)

B: That's Laika! ( Đó là Laika)