Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần A closer look 1 - trang 18 Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

1  Listen and repeat these words.

Click tại đây để nghe:

 1. a ball                                               5.   goggles
 2. sports shoes                                  6.  a racket
 3. a boat                                             7.  skis
 4. a skateboard                                 8. a bicycle

Hướng dẫn:

Nghe và lặp lại các từ này.

1. a ball (một quả bóng)        2sports shoes (giày thể thao)

3. a boat (con tàu)         4. a skateboard (một ván trượt)

5. goggles (kính bơi)      6. a racket (một cái vợt)

7. skis (ván trượt tuyết)         8. a bicycle (một chiếc xe đạp)

 

2            Now write the words under the pictures.

thể thao

Hướng dẫn:

Viết từ bên dưới bức tranh cho phù hỢp.

1. bicycle            2. ball                            3. sport shoes    4. skis

5. a boat    6. a racket    7. a skateboard      8. goggles

3           What sports are these things for? Match the things in column A with a sport/game in column B.

                          A                                B

 1. bicycle.                                                a. running
 2. ball                                               b.    swimming
 3. sports shoes                                c.   cycling
 4. skis                                                d.    ball games
 5. boat                                               e.    skiing
 6. skateboard                                  f.     tennis
 7. goggles                                        g.    sailing
 8. racket                                            h.    skateboarding

Hướng dẫn:

Những vật dụng này của môn thể thao nào? Nối những đồ vật trong cột A với môn thể thao ở cột B cho phù hỢp.

1. bicycle — c. cycling                    2. ball — d. ball game

3  sport shoes — a. running          4 skis — e. skiing

5  boat - g. sailing                             6. skateboard - h. skateboard

7    goggles — b. swimming            8. racket — f. tennis

4   Listen and repeat. Pay attention to the sounds /ea/ and /iə/.

Click tại đây để nghe:

 1. /ea/: where there fair pair prepare
 2. /iə/: here fear nearly idea volunteer

Hướng dẫn:

Nghe và lặp lại. Chú ý đến âm /ea/ và /iə/

5            Read the words and say them aloud. Which one has /ea/ or/iə/?

1.

A air

B. are

C. I'm

2.

A physics

B. feather

C. aerobics

3.

A. stay

B. stair

C. stadium

4.

A. beer

B. bird

C. born

5.

A. show

B. share

C. shine

6.

A. sphere

B. spring

C. swim


Hướng dẫn:

Đọc những từ sau và đọc to chúng. Chọn từ có âm /ea/ hoặc /iə/?

 1. A (ea) 2. c (ea) 3. B (ea) 4. A (iə) 5. B (ea) 6. A (iə)

6  Listen to the sentences and choose the right words.

Click tại đây để nghe:

 1. Fair/Fine play is important in sports.
 2. Can you hold/hear me, mum?
 3. I haven't got any idea/fear.
 4. The stadium is near the square/statue.
 5. Beckham nearly/really missed the ball.
 6. The football fans cheered/chased loudly for their side.

Hướng dẫn:

Nghe những câu sau và chọn từ đúng.

 1.   Fair play is important in sposts.
 2.  Can you hear me, mum?
 3. I haven’t got any idea.
 4.  The stadium is near the square.
 5.  Beckham nearly missed the ball.
 6. The football fan cheered loudly for their side.