Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1/ Listen. Then practice with a partner (Nghe. Sau đó thực hành với bạn cùng học); 2/ Listen and read (Nghe và đọc).

1/ Listen. Then practice with a partner.

(Nghe. Sau đó thực hành với bạn cùng học)

Click tại đây để nghe:

 

Minh : Ôi!

Hoa : Bạn làm sao vậy Minh?

Minh : Mình bị đau răng.

Hoa : Bạn định đi nha sĩ khám chứ?

Minh : Vâng. Mình có cái hẹn vào lúc 10 giờ 30 sáng nay nhưng mình sợ quá!

Hoa : Sao vậy?

Minh : Mình ghét âm thanh của máy khoan. Nó rất ồn.

Hoa : Mình hiểu được bạn cảm thấy thế nào mà, nhưng đừng lo. Tuần rồi, nha sĩ đã trám lỗ sâu trong răng mình đấy.

Minh : Thế bạn có sợ không?

Hoa : Mình hơi sợ, nhưng cô nha sĩ tử tế lắm. Cô ấy khám răng mình và bảo mình đừng lo. Sau đó cô ấy trám lại. Sau đó nó hết đau liền.Mình cảm thấy đỡ hơn nhiều sau khi cô ấy chữa răng cho mình.

Minh : Bạn đúng đấy. Mình cảm thấy ít sợ hơn rồi. Cám ơn nhé, Hoa.

Hoa : Có chi đâu. May mắn nhé!

Now answer

a)     Minh has a toothache.

b)    No, he doesn't. Because he hates the sound of the drill and he feels scared

c)     Last week, Hoa went to the dentist’s because her tooth had a cavity.

d)     She filled it.

About you

a)       I went to a dentist.

b)       No. I am not. 

2/ Listen and read.

Click tại đây để nghe:

 


a)     Doctor Lai is a dentist at ỌuangTrung school.

b)     She wears a uniform to work.

c)     Most children feel scared when they come to see Dr. Lai.

d)    She gives the children some advice, tells them how to look after their teelh and reminds them to clean their teeth regularly. 

3/ Listen and Read (Nghe và đọc)

Click tại đây để nghe:

 


Mình đang ngồi ở phòng khám của bác sĩ Lai. Bác sĩ Lai đang kiểm tra răng của anh.

Bac sĩ Lai thật tư tế. Cô ấy cười với Minh và nói "Đừng lo nhé Minh, em có một  lỗ răng sâu nhỏ, không nghiêm trọng lắm. Những cái răng khác của em đều ổn cả”.

Mình thấy rất vui. Bác sĩ Lai trám lỗ răng sâu trong răng của Mình. Cô làm xong việc không tới 10 phút. Mình rất hài lòng. Sau đó bác sĩ Lai ngồi xuống nói  chuyện với Minh lần nữa.

Cô ấy hỏi “Minh, bao lâu em đánh răng một lần?'' Minh lại trông có vẻ lo lắng.  "Ồ. em..., à. đôi khi em quên đánh răng"

Bác sĩ Lai nói “Cố gắng đừng quên, việc đánh răng rất quan trọng đấy. Răng  sạch là răng khoẻ”

Now complete the story (Bây giờ điền vào câu chuyện)

Minh is very nervous and Dr. Lai notices this. She smiles at Minh and tells not to worry. She explains one of his teeth has a cavity. He has to clean brush them regulariy. After Dr. Lai fils his tooth. Minh leaves. He is very pleased 

4/ Ask and answer questions with a partner. Use the words to help you. (Hỏi vàđáp với bạn cùng học. Dùng từ để giúp em)

a)     Minh's tooth hurts. — Why?                       - Because he has a cavity.

b)      He looks nervous? - Why?                          - Because he is seeing a dentist.

c)       The cavity isn't serious. — Why?               - Because it’s very small.

d)      Minh looks happy. - Why?                         - Because his teeth are ok now.

 

5/ Write. Complete this poster with a partner. (Viết. Hoàn chỉnh tờ áp phích chương này với bạn cùng học)

Take care of your teeth

                   Do                                                                             Don’t

-   Brush teeth after meals                                           - Use an old toothbrush

-   Use a good toothbrush                                            - Eat lots of candy and sweets

-   Use good toothpaste

-  Go to a dentist when having a toothache